یک مارمولک چند تخم می گذارد؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۶:۴۹:۱۶

یک زیرزمین نمناک و به هم ریخته و پر از وسیله، مناسب ترین مکان برای یک مارمولک ماده است تا تخم گذاری کند.
مارمولک ها اغلب به صورت دسته ای تخم می گذارند و هر دسته از تخم ها شامل حداکثر ۲۰ عدد تخم می باشد.
در طول یک فصل تولید مثل، هر مارمولک ماده می تواند بین دو تا سه دسته تخم بگذارد که مارمولک ها بعد از بیرون آمدن از تخم به خاطر تعداد بالا می توانند به یک معضل تبدیل شود.

مارمولک چند تا بچه تولید می کند